MusicJet

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ - Nejlepší koncert Votvíráku 2012

1. Organizátor hlasování

Společnost Libimseti.cz a.s, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1 – Nové Město, IČO: 27895335, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11852 (dále jen „organizátor“), pořádá SMS hlasování s názvem „Nejlepší koncert Votvíráku 2012“ a to v období od 15. června 2012 do 17.6.2012 (dále jen „soutěžní období“).

2. Pravidla hlasování

Tato úplná pravidla hlasování budou zveřejněna po celou dobu trvání hlasování na webové stránce musicjet.libimseti.cz.

3. Podmínky účasti

Hlasování se mohou zúčastnit všichni občané České republiky s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti Advanced Telecom Services, s.r.o. (dále ATS), se sídlem Dělnická 12, 17000 Praha 7, identifikační číslo: 27635007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434, zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Z hlasování budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra společnosti ATS v jiném než předepsaném formátu, který je popsán v čl. 4. těchto pravidel.

4. Mechanika hlasování

Účastníci mohou hlasovat prostřednictvím SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu na zveřejněné telefonní číslo 900 11 10. SMS zpráva musí mít tvar VOTmezeraCISLOKAPELY. Číslo kapely je vybíráno z možností 1 – 91, SMS zpráva může obsahovat pouze jeden hlas pro jednu kapelu. Číslo kapely musí být od slova VOT odděleno mezerou, např. chce-li hlasující zvolit možnost 2 musí mít SMS zpráva tento formát: VOT 2.

SMS zprávy odeslané na uvedené telefonní číslo budou doručeny do SMS centra. Organizátor vyhodnotí jako platnou pouze takovou přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou a nebude do hlasování zařazena.

Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z  operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Přijetí platné SMS bude potvrzeno zpětnou SMS zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání svého hlasu.

Cena odeslané SMS zprávy činí 10,- Kč včetně DPH.

5. Ceny

Každý hlasující získá dárek, který bude k vyzvednutí během soutěžního období v areálu festivalu u stánku s označením Libimseti.cz.

Dále jsou do soutěže věnovány 3 věcné ceny – 2x tablet, 1x svítilna.

6. Výběr výherců

Celkový počet soutěžních SMS doručených v termínu trvání soutěže ve správném tvaru na příslušné telefonní číslo, se rozdělí na tři na sebe navazujících třetiny v nichž jsou SMS řazeny podle pořadových čísel od nejnižšího po nejvyšší podle termínu doručení do SMS systému. V případě, že celkový počet soutěžních SMS a registrací nebude dělitelný číslem tři beze zbytku, budou zbylé SMS přiřazeny po jedné ke každé třetině počínaje prvou (tj. k třetině obsahující nejnižší pořadové číslo). SMS nacházející se uprostřed každé třetiny se stává výherní a její odesílatel vyhrává. V případě, že počet SMS v třetině je lichý, a výsledek nedává celé číslo, zaokrouhlí se tento výsledek na celé číslo nahoru. V případě že v několika takto rozdělených třetinách bude na výherním pořadí SMS ze stejného telefonního čísla, výhru získává SMS příchozí jako další v pořadí.

Rozdělení výher:

  1. výhra – tablet
  2. výhra – tablet
  3. výhra - svítilna

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Účastí v hlasování každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v hlasování každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Pořadatel má právo soutěž bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.votvirak.cz

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry. Organizátor je oprávněn bez předchozího upozornění upravit pravidla soutěže a hlasování, případně dle svého uvážení soutěž zrušit bez náhrady.

Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou.

Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se tohoto hlasování podle vlastního uvážení.

V Praze dne 12. 6. 2012


Přihlášení
 
@libimseti.cz

registrovat se

k obsahu ↑